ข้อตกลงการใช้บริการ

ยืนยัน

ค้นหาโค้ช

หัวข้อคำปรึกษา
โค้ชที่จองเวลาได้
คณะและมหาวิทยาลัย
พบโค้ชทั้งหมด 93 คน
senior image จองเวลา
พี่หมอเบสท์ สัตวะ ฬ

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
ชีวิตการทำงานหลังเรียนจบ
#สัตวแพทย์
#หมอสัตว์เล็ก
#ชีวิตหลังเรียนจบ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2558
senior image จองเวลา
จานี่จ๋า

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ฟิสิกส์
#วิทย์-วิศวะ
#อังกฤษ
#ชีววิทยา
#คณิตศาสตร์
#เคมี
#youtuber
#นักวาดภาพประกอบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
ข้าว Singhdam IR 72

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#studygram
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ปีที่เข้าศึกษา
2562
senior image จองเวลา
พี่ชาเบียร์

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#นักดนตรี
#นักวาดภาพประกอบ
#youtuber
มหาวิทยาลัยบูรพา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สารสนเทศศึกษา
ปีที่เข้าศึกษา
2560
senior image จองเวลา
พี่เซพ วิศวะ จุฬาฯ

(1)

วางแผนอ่านหนังสือ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#วิทย์-วิศวะ
#ฟิสิกส์
#คณิตศาสตร์
#นักพากย์
#วิศวกร
#Data scientist
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
ปีที่เข้าศึกษา
2563
senior image จองเวลา
พี่แพริ เคมีมข.

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบโควตา
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#อังกฤษ
#เคมี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์ เคมี
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่เทพปุ้ย FIBO#5

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#คณิตศาสตร์
#วิทย์-วิศวะ
#วิศวกร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ปีที่เข้าศึกษา
2019
senior image จองเวลา
พี่รุ้ง AFX ศรีปทุม

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดิจิทัลมีเดีย คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
ปีที่เข้าศึกษา
2565
senior image จองเวลา
Nuttawat_PUN

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบพอร์ต
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
#ปรัชญาการเมือง
#youtuber
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์
ปีที่เข้าศึกษา
2564
senior image จองเวลา
พี่กิ๊ฟท์ ป.ตรีนิติจุฬา62

(0)

วางแผนอ่านหนังสือ
เคล็ดลับรอบรับตรงอิสระ
ชีวิตการเรียนในรั้วมหา'ลัย
เรียนต่อต่างประเทศ
#อังกฤษ
#สังคม
#นักเขียน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายแพ่งอาญา
ปีที่เข้าศึกษา
2562